Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

MR

Medezeggenschaps Raad

De Medezeggenschapsraad heeft advies- of instemmingsrecht over hele precies omschreven zaken.

Samenstelling MR:

 • Pytrik Meindertsma- oudergeleding
 • Tialde Ploegh - oudergeleding (voorzitter)
 • Jolanda Elsinga - personeelsgeleding (team lid)
 • Hanno Zomermaand - personeelsgeleding (team lid)

Taken MR:

Besluiten die de directie en/of bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • Verbetering van het onderwijs
 • Het kiezen van leermethodes
 • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 • Het schoolplan
 • De besteding van geld en gebouwen
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • Communicatie en betrokkenheid naar ouders

Medezeggenschapsraad - de MR voor ouders
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

De MR vergadert zes à zeven keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata zijn te vinden in de jaarplanning en punten voor de agenda van de vergaderingen kunnen worden gemaild naar: pertoer@gearhing.net Ook kunnen de MR-leden natuurlijk rechtstreeks benaderd worden. De notulen liggen op school ter inzage. Via de nieuwsbrieven en 'de Rûnkranter' worden de ouders op de hoogte gehouden van de lopende zaken.

Hoe kom je als ouder in de MR?
De MR-ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR en mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.


OMR
De medezeggenschapsraden van de scholen van Onderwijsteam Noord hebben ook gezamenlijk overleg. In de Onderwijs team Medezeggenschapsraad (OMR), worden zaken besproken die alle scholen van het onderwijsteam aangaan. De OMR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding van gelijke omvang en er gelden dezelfde wettelijke regels als voor een MR. Iedere MR is vertegenwoordigd in de OMR.

Verslagen van de OMR-vergaderingen kunt u opvragen door een mail te sturen naar mattie.dijkstra@KyKscholen.nl


GMR
Er is ook binnen Gearhing een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen vertegenwoordigt en die de (O)MR kan adviseren.

OR

Ouderraad

De ouderraad heeft vooral als taak om de organisatie van een aantal activiteiten op school te ondersteunen of uit te voeren. 

De ouders in de OR worden op verschillende manierne betrokken bij de school, wij zijn actief bij bepaalde schoolactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan: het sinterklaasfeest, kerstviering, schoolschaatsen, koningsspelen, schoolkaatsen, wandeltochten, etc. 

Ook aankopen op school die buiten het budget vallen worden via de OR aangeschaft. 
De ouderraad vergaderd één maal per twee maanden om deze activiteiten tot stand te krijgen. Tenzij er voor deze activiteit een extra bijeenkomst nodig is. 

Zonder hulp zijn er veel activiteiten niet meer ongelijk, ouders kunnen via de ouderraad nog meer bijdragen aan het functioneren van de school. 

OR-leden:

Arjan de Koning (penningmeester)

Johan Faber

Pier de Vries

Tryntsje Swierstra

Deepa Capelle

Antje Visser

Minke Venema

Nynke van der Meer

Ruurdtje Anema

Tessa Bruijn

Marieke Koning (leerkracht)

Graag onderdeel uitmaken van de Ouderraad? Neem dan gerust contact op met een van de leden!