Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad heeft advies- of instemmingsrecht bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat.

Samenstelling MR

 • Pytrik Meindertsma - oudergeleding
 • Tialde Ploegh - oudergeleding (voorzitter)
 • Jolanda Elsinga - personeelsgeleding (team lid)
 • Hanno Zomermaand - personeelsgeleding (team lid)

Taken MR

Besluiten die de directie en/of bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • Verbetering van het onderwijs
 • Het kiezen van leermethodes
 • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 • Het schoolplan
 • De besteding van geld en gebouwen
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • Communicatie en betrokkenheid naar ouders

Medezeggenschapsraad - de MR voor ouders
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

De MR vergadert zes à zeven keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata zijn te vinden in de jaarplanning en punten voor de agenda van de vergaderingen kunnen worden gemaild naar: info.pertoer@KyKscholen.nl. Ook kunnen de MR-leden natuurlijk rechtstreeks benaderd worden. De notulen liggen op school ter inzage. Via de nieuwsbrieven en 'de Rûnkranter' worden de ouders op de hoogte gehouden van de lopende zaken.

Hoe kom je als ouder in de MR?
De MR-ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR en mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

GMR
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die alle scholen van KyK vertegenwoordigt en die de MR kan adviseren.