Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Visie en Misie

Onze Visie

It Pertoer is een IKC waar wij met veel plezier werken aan een ieders talent, in een creatieve en ondersteunende Mienskip.

Wij hebben 4 uitgangspunten op It Pertoer die het onderwijsconcept bepalen:

Adaptief onderwijs


Elk kind moet op zijn eigen niveau kunnen werken. De leerkrachten van It Pertoer werken volgens de schoolafspraken die gemaakt zijn in het kader van zelfstandig werken.

De leerkrachten van groep 1/2 werken hierbij vanuit de kleine kring.
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van een instructietafel. Deze tafel wordt - zowel binnen als buiten het zelfstandig werken frequent benut voor verlengde instructie, extra instructie, extra oefening en pré-teaching.
De leerkrachten zorgen ervoor dat er voor leerlingen die daar behoefte aan hebben uitdagende en aangepaste leerstof aanwezig is.
De leerkrachten werken regelmatig met heterogene groepjes waarbij leerlingen elkaar uitleg geven. Leerlingen krijgen de ruimte om ook buiten het eigen leslokaal op eigen niveau te kunnen werken. Met deze manier van werken proberen we uit alle kinderen te halen wat erin zit.

 

 

Doorgaande lijn


Vaardigheden op school worden van jongs af aan aangeleerd. We willen dan ook werken met een gestructureerde opbouw van afspraken, methodieken en didactische werkvormen van groep 1 t/m 8. Hierdoor herkennen leerlingen in elke nieuwe groep weer zaken die ze reeds beheersen.

 

 

Zelfvertrouwen / Veiligheid


De leerkrachten proberen een vertrouwensrelatie met de leerlingen op te bouwen d.m.v. onder andere luisteren, complimentjes geven, corrigerend gedrag en het structureel gebruik van de sociaal emotionele ontwikkelingsmethode. Hierdoor gaan we ervan uit dat leerlingen met plezier naar school gaan. Op school is een pestprotocol aanwezig. Door heldere communicatie met de ouders streven we naar een laagdrempelige school.

Zelfstandigheid / Zelfverantwoordelijkheid


Ieder kind moet de kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit betekent echter ook dat sommige kinderen daar iets meer en/of andere aandacht voor nodig hebben. Als kinderen zelfstandig en zelfverantwoordelijk kunnen werken wordt het voor de leerkracht mogelijk bepaalde leerlingen die extra aandacht en zorg te geven. Daarnaast is het ook voor later van belang dat leerlingen zelfstandig kunnen werken en leren ... om zelf keuzes te maken, te reflecteren op die keuzes en weten wat te doen met die keuzes.

Op school leren we m.b.v. een systeem van zelfstandig werken kinderen deze vaardigheden. We maken daarbij gebruik van een planbord en taakbriefjes. De leerkracht bespreekt regelmatig met de kinderen de consequenties van gemaakte keuzes.

 

 

OT Noord

IKC it Pertoer maakt samen met 10 andere scholen uit Baard, Boazum, Easterwierrum, Itens, Pingjum, Mantgum, Winsum, Witmarsum en Wommels deel uit van onderwijsteam OT-Noord.

De missie van OT Noord

In de komende jaren zullen de scholen in Onderwijsteam Noord steeds meer samenwerken en zich richten op verdere integratie van de informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast heeft verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voortdurend de aandacht.

De bevolkingsgroei neemt af. Dit is ook zichtbaar op de scholen. Het komt steeds vaker voor dat jongere en oudere leerlingen in een combinatiegroep werken, dus in een heterogene samenstelling. De ontwikkelingen op ICT gebied gaan snel. Er zijn daardoor voor het onderwijs steeds meer diensten via internet beschikbaar. Hierdoor kunnen leerlingen ook steeds meer kennis opdoen buiten de school.

De groeiende samenwerking tussen de zes scholen in Onderwijsteam 4 en de samenwerking binnen KYK biedt kansen om nog beter onderwijs te geven. We doen dit door de samenwerking tussen de scholen en de wereld rondom de scholen te richten op het leerproces. Zo zorgen we voor een groter leerrendement binnen ons adaptieve onderwijs. Ook ouders vervullen hierin een belangrijke rol. Voor succesvol onderwijs is interactie in vele vormen belangrijk: tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling, tussen ouders en leerling, enzovoort.

Ons onderwijs is gebaseerd op de inzichten uit de onderwijs- en gedragswetenschappen van Marzano. Zijn strategie is richtinggevend voor actief en authentiek leren. De leerkracht vervult daarbij een cruciale rol. Een leerkracht in ons onderwijsteam:

  • kan goed uitleggen (didactische aanpak)
  • werkt vanuit een goede organisatie in zijn klas (klassenmanagement)
  • heeft een goede relatie met de leerlingen en met zichzelf (pedagogisch handelen)
  • differentieert (sturen en herontwerpen van het programma, zodat het aansluit bij de leerlingen)