Nieuws

Ouderbijdrage 2019-2020

Ouderbijdrage:

 

In overleg met de M.R en O.R. is de jaarlijkse ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op 16,00 euro per leerling.

 

Wat is de ouderbijdrage die scholen kunnen vragen?


Scholen kunnen ouders een bijdrage vragen voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Zoals excursies. sinterklaasfeest, schoolschaatsen enz.  De ouderbijdrage is vrijwillig.

 

Hoogte ouderbijdrage:


Een school (of de oudercommissie) bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De hoogte van de...

Meer over 'Ouderbijdrage 2019-2020'
  • 20 september 2019

Snipperdagen

Naast de bestaande verlofregeling voeren we dit jaar de snipperdagen in. U kunt in overleg met de locatie coördinator 2 vrije dagen gedurende het schooljaar vrij inplannen.

Er zijn wel enkele spelregels:

Het is niet mogelijk tijdens toetsweken

Het moet minimaal 4 dagen van te voren aangevraagd worden

Het is niet mogelijk tijdens de eerste en laatste schoolweek van het jaar

 

Meer over 'Snipperdagen'
  • 30 augustus 2019

Veiligheid

images2

De wintertijd is ingegaan en de dagen worden korter en dat betekent dat er weer in het donker naar school moet worden gefietst. Als school proberen we vooral de leerlingen  bewust te maken van het belang van een goed onderhouden fiets en oplettendheid onderweg, maar dit blijft natuurlijk voor...

Meer over 'Veiligheid '
  • 02 november 2018

Verkeerssituatie school

Beste ouders van It Pertoer,

 

Zoals jullie allemaal weten zijn er  na de zomervakantie veel nieuwe leerlingen  op It Pertoer bijgekomen.

Veel van hen komen van buiten Weidum en zullen door de ouders worden gebracht. Dit zal het één en ander vragen van de infrastructuur rondom de school.

We willen geen ophopingen op de Kinsck van Roptawei, Bumaleane en Bornialeane en geen overlast voor de aanwonenden.

 

 

We hebben hierover ook contact gehad met de Gemeente Leeuwarden en het Nut Weidum.

De volgende stap is dat we met Veilig Verkeer Nederland gaan analyseren en met hun op zoek gaan naar...

Meer over 'Verkeerssituatie school'
  • 07 september 2018

Even voorstellen BSO

Afbeelding2

De buitenschoolse opvang in Weidum is sinds 16 april jl. van start gegaan. De pedagogisch medewerkers die hier werken, zijn Tessa en Esmaralda. Zij stellen zich graag aan jullie voor.

 

Esmaralda

 

Hallo! Mijn naam is Esmaralda Born, 43 jaar oud en woonachtig in Cornjum (dat ligt tussen Leeuwarden...

Meer over 'Even voorstellen BSO'
  • 05 juli 2018

Even voorstellen BSO

Afbeelding3

Tessa


Ik zal mijzelf even voorstellen.


Ik ben Tessa van der Wei, 35 jaar, getrouwd met Folkert van der Wei en moeder van 2 kinderen, Sem 8 jaar en Maud (bijna) 4 jaar. Wij wonen met veel plezier in het dorp Witmarsum. Sinds juli 2017 ben ik werkzaam voor Kids First. Ik ben begonnen op de...

Meer over 'Even voorstellen BSO'
  • 05 juli 2018

Privacy

PRIVACY BINNEN STICHTING GEARHING

Gearhing vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht geworden is, vormt het uitgangspunt van ons privacybeleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het privacyprotocol aan te passen, een nieuw privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen. Uiteraard kunnen we daarbij ook uw hulp gebruiken. Wanneer u zaken opvallen of wanneer u mee wilt denken stellen...

Meer over 'Privacy '
  • 01 juni 2018

BSO in Weidum

IMG 3922

Nieuw in Weidum

 

Vanaf 16 april gaan we starten met BSO.

 

Voor meer informatie en inschrijven kijkt u op :

 

www.kidsfirst.nl

Meer over 'BSO in Weidum '
  • 29 maart 2018

Het Dorpenteam

Het Dorpenteam van de Coöperatie Amaryllis is actief in de dorpen:

Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea , Grou, Mantgum, Weidum, Jorwert, Bears, Jellum, Hilaard, Húns, Leons, Baard en Easterlittens.

 

Ons team van “meitinkers” biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen. Denk daarbij aan: werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin, bewoners met schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke...

Meer over 'Het Dorpenteam'
  • 13 maart 2018