Medezeggenschap

schema driehoek kernwaarden

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad :

Voorzitter Annemarijke Haaima

Senior coach Tialde Ploegh

Team lid Jolanda Elsinga

Team Lid Hanno Zomermaand
Adviseur Mt team

Hebt u vragen of suggesties, neem dan gerust contact op met één van de bovengenoemde leden van de MR. Wij van onze kant zullen ons best doen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Medezeggenschapsraad

Officieel heeft een Medezeggenschapsraad (MR) advies- of instemmingsrecht over hele precies omschreven zaken. Als MR van It Pertoer functioneren we niet zo formeel, we zijn vooral klankbordgroep voor directeur en team. Ook dragen we ideeën aan waar de school mogelijk iets mee kan. Deze rol van meedenken en feedback geven ervaren we als heel positief. De sfeer in de MR is er een van gezamenlijkheid en een gedeeld gevoel van "hoe kunnen we de school nog beter maken?"

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie en/of bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

Verbetering van het onderwijs
Het kiezen van leermethodes
Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
Het schoolplan
De besteding van geld en gebouwen
Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
Communicatie en betrokkenheid naar ouders

Medezeggenschapsraad- De MR voor ouders

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

De MR vergadert 6 á 7 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in beginsel openbaar. De vergaderdata kunt u vinden in de jaarplanning. Punten voor de agenda van de vergaderingen kunt u mailen naar: pertoer@gearhing.net of u kunt zo nodig een MR-leden direct benaderen. De notulen liggen op school ter inzage. Via de nieuwsbrieven en de Rûnkranter worden de ouders op de hoogte gehouden van de lopende zaken.

Hoe kom je als ouder in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.


OMR
De medezeggenschapsraden van de scholen van Onderwijsteam Noord hebben ook gezamenlijk overleg. In de Onderwijs team Medezeggenschapsraad (OMR), worden zaken besproken die alle scholen van het onderwijsteam aangaan. De OMR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding van gelijke omvang en er gelden dezelfde wettelijke regels als voor een MR. Iedere MR is vertegenwoordigd in de OMR.

Verslagen van de OMR-vergaderingen kunt u opvragen door een mail te sturen naar mattie.dijkstra@gearhing.net


GMR
Er is ook binnen Gearhing een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen vertegenwoordigt en die de (O)MR kan adviseren.